Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Deelnemer: Iedere hulpverlener die gebruik maakt van de diensten c.q. deelneemt aan het Programma van Academie voor Verlies.

Het Nieuwe Rouwen: Mevrouw L.M.J. van der Maarel-Stordiau, tevens handelend onder de naam Het Nieuwe Rouwen en Academie voor Verlies, kantoorhoudende aan de Vlietweg 15 (2266 KA) Leidschendam. (www.hetnieuwerouwen.nl / www.academievoorverlies.nl)

Cliënt: Iedere gebruiker die door de Deelnemer toegang wordt verleend tot (delen van) het Programma van Academie voor Verlies.

Programma: alle (online) trainings-, advies- en therapie-activiteiten die Academie voor Verlies aanbiedt en meer in het bijzonder het online trainingssprogramma onder de Academie voor Verlies.

Programma Pakket: het geheel van de specifieke onderdelen, activiteiten en voorwaarden die de Deelnemer bij aanschaf van het Programma heeft gekozen.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Het Nieuwe Rouwen en de Deelnemer.

Artikel 2 – Het Nieuwe Rouwen

2.1 Het Nieuwe Rouwen is een onderneming die onder meer (online) trainingen en cursussen aanbiedt op het gebied van rouwverwerking in brede zin en meer in het bijzonder het Programma.

Artikel 3 – Garantie

3.1 Het Nieuwe Rouwen zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 Het Nieuwe Rouwen zal bij het aanbieden van het Programma de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Deelnemer in acht nemen.

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Deelnemer een Programma Pakket aanschaft en de vergoeding volledig heeft voldaan. Het gekozen Programma, deze algemene voorwaarden en enige aanvullende schriftelijke overeenkomst vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en vervangen alle eerdere correspondentie en/of documentatie.

4.2 Het niet voldoen aan de verwachting van een Deelnemer ten aanzien van de door Het Nieuwe Rouwen uitgevoerde werkzaamheden c.q. het Programma geeft in geen geval reden tot het kosteloos annuleren van de Overeenkomst.

4.3 Het Nieuwe Rouwen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Het Nieuwe Rouwen is uitgegaan van door Deelnemer onjuiste en/of onvolledige informatie c.q. documentatie.

Artikel 5 – Gebruiksrecht

5.1 Het Nieuwe Rouwen verleent voor de duur van deze overeenkomst aan Deelnemer het recht om het Programma te gebruiken ten behoeve kennisvermeerdering.

5.2 Deelnemer is – gedurende de duur van deze Overeenkomst – niet gerechtigd om een aan het Programma soortgelijke dienst aan het publiek aan te bieden, welke de exploitatiemogelijkheden van het Programma kunnen beperken.

5.3 Het Nieuwe Rouwen is gerechtigd om Deelnemers te weigeren of op ieder gewenst moment uit het Programma te verwijderen, indien zij het vermoeden heeft dat de Deelnemer in strijd met deze Overeenkomst handelt.

Artikel 6 – Duur van de Overeenkomst

6.1 Deze overeenkomst is aangegaan per de datum zoals bedoeld in artikel 4.1 en geldt telkens voor een periode die is aangegeven in het aangeschafte Programma.

Artikel 7 – Vergoeding

7.1 Deelnemer zal Het Nieuwe Rouwen eenmalig aanschafkosten betalen, afhankelijk van het gekozen Programma Pakket

7.2 Het Nieuwe Rouwen zal aan Deelnemer een factuur doen toekomen voor voornoemde vergoeding, welke vooraf en binnen veertien (14) dagen na factuurdatum dienen te worden voldaan.

7.3 Indien Deelnemer niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen zal voldoen, is zij van rechtswege in verzuim en zullen alle betalingsverplichtingen terstond opeisbaar zijn. In het geval Deelnemer na een tweede herinnering nog altijd niet aan haar betalingsverplichtingen zal hebben voldaan, zal Het Nieuwe Rouwen eveneens recht hebben op wettelijke rente (voor handelstransacties) + 2% totdat volledige betaling is ontvangen.

7.4 In het geval Deelnemer na negentig (90) dagen na factuurdatum niet aan haar betalingsverplichtingen zal hebben voldaan, is Het Nieuwe Rouwen gerechtigd om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 8 – Intellectueel eigendom

8.1 De Deelnemer is ermee bekend dat alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en merkrechten, die verband houden met en/of betrekking hebben op het Programma bij Het Nieuwe Rouwen berusten.

8.2 Het is de Deelnemer – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Nieuwe Rouwen – niet toegestaan om werken die beschermd worden door enig recht van intellectueel eigendom, te kopiëren, publiceren, distribueren en/of op enige andere wijze openbaar te maken, behoudens voor zover in deze Overeenkomst bepaald.

8.3 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel 5 verbeurt de Deelnemer een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van € 2.500,00 (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro) per gebeurtenis.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Gezien de aard van de werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij het Programma een rol spelen, is Het Nieuwe Rouwen niet aansprakelijk voor enige schade die de Deelnemer lijdt als gevolg van een gedraging van Het Nieuwe Rouwen in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld.

9.2 In het geval dat Het Nieuwe Rouwen aansprakelijk is voor door Deelnemer geleden schade, is de schade die Het Nieuwe Rouwen gehouden is te vergoeden nooit meer dan de hoogte van de betaalde vergoeding.

9.3 Het Nieuwe Rouwen is niet aansprakelijk voor hetgeen Deelnemer aanbiedt aan de Cliënt en op welk moment. Deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor het proces van de Cliënt.

9.4 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van medewerkers van Het Nieuwe Rouwen en ieder ander van wiens hulp Het Nieuwe Rouwen gebruik maakt bij de uitvoering van het Programma.

Artikel 10 – Toepasselijkheid

10.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Het Nieuwe Rouwen en de Deelnemer, waaronder begrepen alle werkzaamheden die Het Nieuwe Rouwen verleent ten behoeve van de Deelnemer.

10.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle personen die voor Het Nieuwe Rouwen werkzaam zijn en/of door Het Nieuwe Rouwen zijn ingeschakeld.

10.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 oktober 2023.

11.2 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Het Nieuwe Rouwen en de Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

11.3 De rechtsverhouding tussen Deelnemer en Het Nieuwe Rouwen wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en Het Nieuwe Rouwen die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.